انجام امور حقوقی اداری استخدامی، ترجمه متون و مقالات isi تخصصی و عمومی انگلیسی به فارسی
 تراز رشته حقوق در دانشگاه سراسری

تراز رشته حقوق در دانشگاه سراسری

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

حقوق دانشگاه تهران ۷۱

حقوق شهيد بهشتي - تهران ۷۵

حقوق شيراز ٠٠۱

حقوق فردوسي - مشهد ۶۱۱

حقوق علامه طباطبايي - تهران ۷۲۱

حقوق اصفهان ۹۴۱

حقوق دانشگاه بين‌المللي امام خميني - قزوين ۵۴۲

حقوق دانشگاه بوعلي سينا - همدان ۵۹۲

حقوق دانشگاه مازندران - بابلسر ۸٠۳

حقوق دانشگاه گيلان - رشت ۹۱۳

حقوق شهركرد ٠۱۵

حقوق زابل ۵۱۶

حقوق (پ - ك) تهران (واحد ري) ۲۱۷۳

حقوق (پ - ك) بابل ۳۷۱۵

حقوق (پ - ك) ورامين ٠۵۷۵

حقوق (پ - ك) قم ٠۵۲۷

حقوق (پ - ك) فريمان ۳۷۴۷

حقوق (پ - ك) مرند ۹۷۸۸

حقوق (پ - ك) مهاباد ۲۸٠۹

حقوق (پ - ك) شهركرد ۱۶۲۹

حقوق (پ - ك) بهشهر ۳۸۲۹

حقوق (پ - ك) گنبد كاووس (واحد گرگان) ۲۱۶۹

حقوق (پ - ك) قزوين ۱۶۹۹

حقوق (پ - ك) اروميه ۶۱۲۱۱

حقوق (پ - ك) اردبيل ٠۹۲۳۱

حقوق (پ - ك) زنجان ۷۱۱۴۱

حقوق (پ - ك) تنكابن (واحد نوشهر) ۱۲۵۴۱

حقوق (پ - ك) نقده ۶۶۲۵۱

حقوق (پ - ك) شهركد (واحد فارسان) ٠۴۴۵۱

حقوق (پ - ك) اراك (واحد فرمهين) ۹۷۲۶۱

حقوق (پ - ك) شازند ۸۸۶۷۱

حقوق (پ - ك) ساوه ۱۶۹۷۱

حقوق (پ - ك) بوئين زهرا ۵۹۳٠۲

حقوق (ش - ك) دانشگاه تهران ۳۷۲

حقوق (ش - ك) علامه طباطبايي - تهران ٠۹۴

حقوق (ش - ك) شيراز ۵۳۹

حقوق (ش - ك) كاشان ۸۶۹

حقوق (ش - ك) دانشگاه مازندران - بابلسر ۳۶٠۱

حقوق (ش - ك) اصفهان ٠۷٠۱

حقوق (ش - ك) قم ۸۸٠۱

حقوق (ش - ك) دانشگاه گيلان - رشت ۸۴۳۱

حقوق (ش - ك) دانشگاه بين‌المللي امام خميني - قزوين ٠۳۶۱

حقوق (ش - ك) شهركرد ۱۳۶۱

حقوق (ش - ك) قم ۲۵۶۱

حقوق (ش - ك) زابل ۱۴۷۲

حقوق (ش - ك) مشهد ۵۸۳۳

حقوق (ش - ك) دانشگاه بوعلي سينا - همدان ۴٠۲۴

حقوق (غ - ك) موسسه آموزش عالي غير انتفاعي جهاد دانشگاهي ۸۹۹۱

حقوق (غ - ك) موسسه آموزش عالي غير انتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني-اصفهاني ۸۷٠۶

حقوق (غ - ك) موسسه آموزش عالي غير انتفاعي طبرستان - چالوس ۲۷۴۶

حقوق (غ - ك) موسسه آموزش عالي غير انتفاعي علامه محدث نوري(ره)-نور ۴٠۵۱۱

حقوق (غ -ك) موسسه آموزش عالي غير انتفاعي شمال - آمل ۳٠۹۵

 

|+| نوشته شده توسط محمدامين صداقت در جمعه یازدهم دی ۱۳۸۸  |
 
 
بالا